فیزیک یازدهم-مبحث سیم لوله

زیست دهم -فصل ۷

زیست دهم -فصل ۶-گفتار۳

زیست دهم -گفتار ۱

زیست دهم -گفتار ۲

زیست دهم -گفتار۳

حسابان-رسم توابع مثلثاتی

حسابان -حل تمرین توابع مثلثاتی

محموع و دوبرابر کمان

ریاضی دهم ریاضی

ریاضی دهم تجربی-قسمت اول

ریاضی دهم تجربی-قسمت دوم

فیزیک دهم -فصل دما و گرما

فیزیک دهم -فصل دما و گرما

زیست یازدهم-قسمت اول

زیست یازدهم-قسمت دوم

زیست یازدهم-قسمت سوم

آمار و احتمال یازدهم مروری بر سرفصلهای نشانه۳

شیمی دهم -انحلال پذیری

شیمی دهم -بدست آورن معادله انحلال پذیری

فارسی دهم – درس ۱۴-بخش اول

فارسی دهم – درس ۱۴-بخش دوم

فیزیک ۲-میدان اطراف حلقه عامل جریان مغناطیسی

فیزیک ۲-نیروی وارد بر سیم عامل جریان مغناطیسی

ریاضی تجربی -لگاریتم بخش اول

ریاضی تجربی -لگاریتم بخش دوم

ریاضی تجربی -لگاریتم بخش سوم

ریاضی تجربی -لگاریتم بخش چهارم

ریاضی تجربی -لگاریتم بخش پنجم

فیزیک قوانین گازها

فیزیک قوانین گازها – قانون آووگادرو

شیمی ۲-سرعت واکنش از دیدگاه کمی

فیزیک دهم-انبساط طولی

فیزیک دهم-انبساط سطحی و حجمی

فیزیک دهم – انبساط غیرعادی آب

شیمی دهم-فصل ۳-بخش های ابتدایی و تعریفی

شیمی دهم فصل ۳-بخش غلظت -مثال ۱

شیمی دهم -فصل ۳-بخش غلظت -مثال ۲و۳

زیست دهم -فصل ۶-گفتار ۱-قسمت اول

زیست دهم -فصل ۶-گفتار ۱-قسمت دوم

ریاضیات -مبحث فاکتوریل

عربی دهم-درس ۶ نکات تستی

عربی دهم -درس ۷

عربی دهم – درس۶-قواعد

فیزیک ۲-نیروی مغناطیس -بخش ۱

فیزیک ۲-نیروی مغناطیس -بخش ۲

فیزیک ۲-نیروی مغناطیس -بخش ۵

فیزیک ۲-نیروی مغناطیس -بخش ۶

فیزیک ۲ -نیروی مغناطیس -بخش ۳

فیزیک ۲-نیروی مغناطیس -بخش۴

حسابان -مثلثات و لگاریتم بخش اول

حسابان -مثلثات و لگاریتم بخش دوم

حسابان -مثلثات و لگاریتم بخش سوم

هندسه یازدهم-بخش۳

عربی یازدهم -بخش ۱

عربی  یازدهم -بخش ۲

ادبیات فارسی یازدهم -بخش ۱

ادبیات فارسی یازدهم -بخش ۲

ادبیات فارسی یازدهم -بخش ۳

ادبیات فارسی یازدهم -بخش ۴

ادبیات فارسی یازدهم -بخش ۵

ادبیات فارسی یازدهم -بخش ۶

شیمی یازدهم-فصل ۲ -سرعت واکنش

شیمی یازدهم-فصل ۲ -سرعت واکنش

شیمی یازدهم – پلیمرها

شیمی دوازدهم-هوامل موثر بر تعادل -اثر دما

شیمی دوازدهم-فصل ۴-ارش فناوریهای شیمیایی

هندسه -حل مسائل بردار -ضرب خارجی

گسسته-توابع یک به یک و پوشا

گسسته – اصل لانه کبوتر

تست های کنکور -فیزیک هسته ای

فیزیک رشته ریاضی-مبحث خودالقاوری و جریان متناوب

ریاضی تجربی-هندسه پایه-تناسب و تالس

شیمی – اثر فشار

زیست ۳ فصل ۸ گفتار ۱و۲و۳

عربی پایه دوازدهم -اقسام مفعول

هندسه دوازدهم -ضرب خارجی بردار -قسمت دوم

هندسه دوازدهم-ضرب خارجی بردار -قسمت چهارم

هندسه دوازدهم-ضرب خارجی بردار -قسمت سوم

حل تمرین درس حسابان-کتاب خیلی سبز

هندسه دوازدهم-ضرب خارج بردار -قسمت اول

تجربی -فیزیک ۲- القای الکترومغناطیس

زبان پایه دوازدهم – افعال ناقص و خاص

فیزیک پایه دوازدهم-فیزیک هسته ای -قسمت اول

تجربی-فیزیک ۳-تدریس فیزیک هسته ای -بخش دوم

فیزیک پایه دوازدهم _شار مغناطیسی-قسمت دوم

فیزیک اتمی-پدیده فتوالکتریک

شیمی پایه دوازدهم -فصل چهار مبحث تعادل

فیزیک پایه دوازدهم _شار مغناطیسی-قسمت اول