برگزاری جلسات مشاوره حضوری و مجازی

🔻موضوع اصلی این جلسات برای دانش آموزان، برنامه ریزی درسی، مشخص کردن ساعات مطالعاتی، انجام صحیح تکالیف، نحوه مطالعه هر درس، ایجاد انگیزه و پاسخ به سوالات دانش آموزان است.

🔻روش نظارت بر مطالعه دانش آموزان و حضور منظم در کلاس های آنلاین، انجام و ارسال به موقع تکالیف و مطالعه منظم و پیوسته هم از مهمرین موضوعاتی است که در گفتگوی مشاوران با دانش آموزان مطرح می شود