برای شروع لازم نیست عالی باشی؛ اما برای عالی‌‌شدن باید شروع کنی.
اردوی مطالعاتی شهریورماه 🎯‌🌱

از ۱۵ تا ۲۸شهریور۹۹