درخشش دانش آموزان سلام رسالت در مسابقات فرهنگی منطقه ۴

کسب رتبه اول نمایشنامه خوانی در مسابقات فرهنگی منطقه ۴
کسب رتبه اول تئاتر در مسابقات فرهنگی منطقه ۴