مشاوره های حضوری دانش آموزان پایه دوازدهم مرداد ماه ۹۹

توضیحات مسئول پایه دوازدهم برای نحوه ی برگزاری امتحانات نهایی

جلسه آنلاین مشاوره پایه دوازدهم با اولیای پایه یازدهم

اردوی مطالعاتی در منزل ویژه نوروزعزیزان پایه دوازدهم