اردوی تفریحی دانش آموزان پایه دوازدهم

آغاز اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم

اردوی مطالعاتی نوروزی پایه دوازدهم با آرزوی موفقیت برای این عزیزان

آغاز اردوی مطالعاتی دانش آموزان پایه دوازدهم

اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم
برای عزیزان سخت کوش و تلاشگر پایه دوازدهم آرزوی موفقیت داریم