رتبه های زیر ۱۰۰ آزمون نشانه ۱ در کل مجموعه مدارس برتر(رشته تجربی)

رتبه های زیر ۱۰۰ آزمون نشانه ۱ در کل مجموعه مدارس برتر(رشته ریاضی)