رتبه های زیر ۱۰۰آزمون جامع نشانه ۱  در کل مجموعه مدارس برتر(دهم ریاضی)

رتبه های زیر ۱۰۰آزمون جامع نشانه ۱  در کل مجموعه مدارس برتر(دهم تجربی)