جلسات مشاوره آموزشی دانش آموزان پایه دوازدهم(فردی-گروهی)

به صورت مستمر ادامه دارد.