سرکار خانم یاری

کارشناسی زبان و ادبیات عرب

از سال ۷۸ شاغل در آموزش و پرورش

سرکار خانم افروشه

کارشناسی زیست شناسی عمومی -دانشگاه اصفهان

دکترای سیستماتیک جانوری

تالیف و ویراستاری علمی کتابهای کمک آموزشی زیست شناسی پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم و انتشارات خیلی سبز

تدریس زیست شناسی المپیاد زیست

تدریس تکنیکهای مولکولی دانشجویان دکترای سیستماتیک دانشگاه رازی

استفاده از تکنیک های آزمایشگاهی به روز در تدریس علمی زیست شناسی

سرکار خانم مومن زاده

دبیر تفکر و سواد رسانه

کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه

سرکار خانم سلطانی

دبیر زبان انگلیسی پایه دهم

کارشناسی ارشد آموزش زبان

۱۰ سال سابقه تدریس در مدارس برتر

سرکار خانم صالحی

دبیر ادبیات پایه دهم

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

۲۵ سال سابقه تدریس در مدارس برتر

تالیف کتابهای کمک آموزشی

طراحی سوالات مرکز آزمون مدارس برتر ، همگامان مفید ، مرآت

سرکار خانم صحرانیوش

دبیر شیمی پایه یازدهم

کارشناسی شیمی محض

سرکار خانم رضایی

دبیر ادبیات پایه یازدهم

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

سرکار خانم خالویی

دبیر ریاضی پایه یازدهم

کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

سرکار خانم تکراری

سرکار خانم سلیمی

دبیر ریاضی پایه دهم

لیسانس ریاضی کاربردی دانشگاه خواجه نصیر

فوق لیسانس ریاضی محض دانشگاه علم و صنعت

۹ سال سابقه تدریس در مدارس سلام ،روشنگران و امام صادق

سرکار خانم صفری روشن

سرکار خانم پاکروانان

سرکار خانم راثی