مرحوم مهندس حجاریان

مرحوم مهندس حجاریان

موسس مجموعه مدارس سلام
مدیر عامل موسسه الگوی توسعه نمونه

جناب آقای سید محمد میرنظام

جناب آقای سید محمد میرنظام

موسس

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

سرکار خانم بورچی

سرکار خانم بورچی

مدیریت

کارشناسی ارشد علوم حدیث

سرکار خانم کاهه

سرکار خانم کاهه

معاونت

کارشناسی مدیریت

سرکار خانم محمودی

سرکار خانم محمودی

روابط عمومی

کارشناسی ریاضی

سرکار خانم کیانی

سرکار خانم کیانی

مسئول سایت

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

سرکار خانم ولک زاده

سرکار خانم ولک زاده

مشاور پایه دهم

کارشناسی ارشد فیزیک

سرکار خانم ابوطالبی

سرکار خانم ابوطالبی

مشاور پایه دهم

کارشناسی کامپیوتر

سرکار خانم خباز

سرکار خانم خباز

مسئول المپیاد

کاردانی حسابداری

سرکار خانم رسولی

سرکار خانم رسولی

مشاور پایه یازدهم

کارشناسی مهندسی شیمی

سرکار خانم تیبا

سرکار خانم تیبا

مشاور پایه یازدهم

کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرکار خانم شاه حسینی

سرکار خانم شاه حسینی

مسئول آزمایشگاه

کارشناسی ارشد شیمی

سرکار خانم علوی

سرکار خانم علوی

مشاور پایه چهارم

کارشناسی مهندسی صنایع

سرکار خانم بازیاران

سرکار خانم بازیاران

مشاور پایه چهارم

کارشناسی ریاضی کاربردی

سرکار خانم باسردویی

سرکار خانم باسردویی

دفترداری
سرکار خانم میلانی

سرکار خانم میلانی

معاونت مالی