مرحوم مهندس حجاریان

مرحوم مهندس حجاریان

موسس مجموعه مدارس سلام
مدیر عامل موسسه الگوی توسعه نمونه

جناب آقای سید محمد میرنظامی

جناب آقای سید محمد میرنظامی

موسس

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترای ادبیات فارسی دانشگاه تهران

سرکار خانم بورچی

سرکار خانم بورچی

مدیریت

کارشناسی ارشد علوم حدیث

سرکار خانم محمودی

سرکار خانم محمودی

معاونت انضباطی

کارشناسی ریاضی

سرکار خانم خباز

سرکار خانم خباز

معاونت انضباطی- مسئول المپیاد

کاردانی حسابداری

سرکار خانم ناطقی

سرکار خانم ناطقی

معاونت بعدازظهر

مهندسی پزشکی
ساعت حضور ۱۵ تا ۲۱

سرکار خانم زندی

سرکار خانم زندی

مشاور پایه دهم

کارشناسی شیمی

سرکار خانم وفاخواه

سرکار خانم وفاخواه

مشاور پایه دهم

دانشجوی دکترای آموزش

سرکار خانم غلامی

سرکار خانم غلامی

مشاور پایه یازدهم

کارشناسی مدیریت

سرکار خانم عبدی

سرکار خانم عبدی

مشاور پایه یازدهم

کارشناسی کامپیوتر

سرکار خانم صالحی

سرکار خانم صالحی

مشاور پایه دوازدهم
سرکار خانم شیبانی

سرکار خانم شیبانی

مشاور پایه دوازدهم

کارشناسی فناوری اطلاعات

سرکار خانم کیانی

سرکار خانم کیانی

مسئول سایت

کارشناسی کامپیوتر

سرکار خانم شاه حسینی

سرکار خانم شاه حسینی

مسئول آزمایشگاه

کارشناسی ارشد شیمی

سرکار خانم حیاتی

سرکار خانم حیاتی

مسئول پژوهش

دانشجوی کارشناسی ارشد جنین شناسی دانشگاه شهیدبهشتی

سرکار خانم باسردویی

سرکار خانم باسردویی

دفترداری
سرکار خانم میلانی

سرکار خانم میلانی

معاونت مالی
سرکار خانم وطن دوست

سرکار خانم وطن دوست

روابط عمومی

کارشناسی جغرافیای سیاسی