مدال نقره -مدال ریاضی - مسابقات شیمی- مدال نقره - مسابقات جایزه بزرگ خانه تهرانمدال نقره -مدال ریاضی - مسابقات شیمی- مدال نقره - مسابقات جایزه بزرگ خانه تهرانمدال نقره -مدال ریاضی - مسابقات شیمی- مدال نقره - مسابقات جایزه بزرگ خانه تهران
مسابقات جهانی ربوکاپ ژاپن
درخشش در مسابقات ربوکاپ ایران اپندرخشش در مسابقات ربوکاپ ایران اپندرخشش در مسابقات ربوکاپ ایران اپندرخشش در مسابقات ربوکاپ ایران اپن
افتخارات فرهنگی
افتخارات پژوهشی
افخارات المپیاد
افتخارات کنکور

::.اخبار هفته دبیرستان سلام رسالت

ویترین کتاب

(چند برگ کتاب برای مطالعه)

::. جدیدترین گالری تصاویر .::